วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ความหมายและคำอธิบายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ความหมายและคำอธิบายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
จงหาความหมายและคำอธิบายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้
1.e-mailE-mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง มีระบบการกำหนดแอดเดรส เช่น บนอินเทอร์เน็ต มีแอดเดรสเป็นชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบชื่อโดเมน เช่น bu.ac.th หากผู้ใช้เป็นผู้หนึ่งที่อยู่บนโฮสต์ก็จะมีชื่อบัญชี (account) หรือยูสเซอร์เนมประกอบอยู่ด้วย เช่น HelpDesk@bu.ac.th การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการส่งเหมือนจดหมายจริง โดยจะไปเก็บไว้ในเมล์บ็อกซ์ของผู้รับปลายทาง รอจนกว่าผู้รับปลายทางจะมาเปิดเมล์บ็อกซ์นำจดหมายไป
2.e-bankingธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) คือ การให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านอุปกรณ์หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ Note Book Computer โทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบันธนาคารต่างๆ มีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตร ATM, บัตรเครดิต, อินเตอร์เน็ต แบ็งค์กิ้ง, ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ m-Banking การติดต่อธนาคารโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ (www.scbeasy.com) นอกจากนี้ ยังมีการใช้การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) เช่น ตัวอย่างของบริษัท Dakota Imaging มีการนำเอาระบบ EDI มาใช้เพื่อจัดการเอกสารและภาพกราฟฟิกส์บนเว็บไซต์ และยังรวมไปถึงนำมาช่วยในเรื่องการบริการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ, การบริการด้านการเงิน, ตลอดจนถึงการนำมาใช้ในด้านการโอนเงินผ่านธนาคาร (Electronic Fund Transfer :EFT) อีกด้วย e-banking อาจจะเรียกชื่ออื่น อาทิเช่น· ธนาคารอินเทอร์เน็ต (Internet Banking)· ธนาคารออนไลน์ (Online Banking)· ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)· ธนาคารไซเบอร์ (Cyber Banking) เป็นต้นประเภทของอีแบงค์กิ้งอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1. ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต2. ให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
3.e-exhibitionE-Exhibition คือ การจัดทำนิทรรศการบน Web Site หรือ ห้องนิทรรศการ Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า· นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exhibition) หมายถึง การจำลอง หรือจัดแสดง เนื้อหาสาระหรือความรู้ในรูปแบบนิทรรศการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำว่าต้องการจะนำเสนอเนื้อหาสาระใด ในการนำเสนอนั้น มีวิธีการ คือ จัดเก็บองค์ประกอบของเนื้อหาเป็น ข้อความ ภาพ หรือเสียง· นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นสื่อผสม ที่ใช้วิธีการนำเอาเนื้อหาสาระหรือความรู้มานำเสนอไว้ให้ผู้ชมได้รับชมเพื่อสร้างทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งปัจจุบันนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ได้รับความสนใจ และมีบทบาทมากขึ้นทุกขณะ ทั้งในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม การแพทย์ สาธารณสุข และอื่น ๆ · นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการนำเสนอองค์ความรู้ที่ใช้กุศโลบายอันแยบยล ในการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้ในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และการเรียนรู้บางอย่างที่เกินปกติวิสัยที่จะมีโอกาสเช่นนั้น· เสน่ห์ของนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ความพิเศษ ถ่ายทอดความเป็นไปต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการแสดง ให้ผู้ชมได้เห็น ได้เข้าใจอย่างแจ่มชัด รวดเร็ว และเพลิดเพลินด้วย ทั้งยังเป็นที่รวมของความก้าวหน้า อันจะเป็นแนว ปฏิบัติในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งเห็นทางแก้ ไขด้วย
4.e-advertisingโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Advertising) เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านมัลติมีเดียในรูปแบบของป้ายแบนเนอร์ เรามักจะพบป้ายแบนเนอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตั้ง หรือแนวนอนในหน้า Homepage ของเวบไซต์ซึ่งการเช่าพื้นที่และตำแหน่งที่จะลงโฆษณามีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความนิยมของเวบไซต์นั้นๆ นอกจากนั้นยังมีโฆษณาหน้าต่างแทรก (Pop-up) ที่มักปรากฎขึ้นอัตโนมัติเมื่อเวลาที่เราเปิดหน้าเวบขึ้นมา โฆษณาแบบหน้าต่างแทรกเป็นเครื่องมือกึ่งบังคับให้ผู้ชมรับรู้ข่าวสารและอาจสร้างความรำคาญได้
5.e-newsE-News : ระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรได้มีการนำอีเมล์ เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น และอีเมล์ได้กลายมาเป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อสื่อสาร E-News คือระบบระบบโปรแกรมสำหรับส่งข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ผ่านทางอีเมล์ โดยระบบโปรแกรมสามารถบริหารและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน WEB Browser ได้อย่างง่าย ตั้งแต่ขบวนการสร้างกลุ่มของผู้รับข่าวสาร การสร้างเอกสารออนไลน์เพื่อจัดส่งให้กับสมาชิกอย่างง่ายด้วยเครื่องมือเฉพาะ รวมถึงระบบโปรแกรมในการส่งข้อมูลที่เป็นลักษณะของ One-to-One ( ผู้ใช้หนึ่งคนส่งถึงผู้ใช้อีกหนึ่งคน) ซึ่งจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
6.e-paymentE- Pay หรือ Electronic Payment คือ บริการระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับ "ธุรกิจต่อธุรกิจ"(B2B)บริการแรกของประเทศไทยซึ่งท่านสามารถสั่งชำระเงินผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์จากสำนักงานของท่านไปยังคู่ค้าของท่านได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสำนักงานของท่านไปยังคู่ค้าของท่านได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยท่านและคู่ค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอยู่ภายใต้ธนาคารเดียวกัน บริการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนและ กระบวนการที่ยุ่งยากในการชำระเงินให้สะดวกรวดเร็วขึ้นช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลาและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานอำนวยให้สามารถชำระเงินได้ตรงตามเวลาลดค่าปรับอันเนื่องมาจากการชำระเงินล่าช้าและท่านจะได้รับข้อความยืนยันจากทางธนาคารผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหลังจากผู้สั่งชำระเงินทำรายการเสร็จสิ้นในลักษณะ Real Timeทั้งยังถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเราจึงมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถแอบเปิดดู ปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ส่งผ่านระบบ E-Payได้ด้วยความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาคารไทยธนาคารในการพัฒนาบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างธนาคารได้ซึ่งการพัฒนาระบบการชำระเงินดังกล่าวภายใต้ชื่อบริการ "E - Pay"
7.e-learninge-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)คำว่า e-Learning นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้
8.e-sourcing E-Sourcing การขอให้ผู้ค้าเสนอราคาและเงื่อนไข (e-RFP (Request for Proposal) /e-RFQ (Request for Quotation)) การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9.ASCIIเดิมการแทนรหัสฐานสองด้วยพยัญชนะในภาษาต่างๆเป็นการกำหนดกันเอง ขึ้นอยู่กับว่า ใครพัฒนาขึ้นมาทำให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดไม่สามารถส่งผ่านกัน ได้เพราะใช้รหัสในเลขฐานสองไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อที่จะให้สื่อสารกันได้ จึงจำเป็นต้องมีการ กำหนดมาตรฐานของรหัสขึ้น สำหรับภาษาอังกฤษ เรียกว่า รหัสแอสกี้ (American Standard Code Interchange,ASCII)รหัสที่เป็นมาตรฐาน คือ รหัส ASCIIAmerican Standard Code For Information Interchange (ASCII) อ่านว่า แอส-กี้ เป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute: ANSI อ่านว่า แอน-ซาย) เรียกว่า ASCII Code ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป รหัสนี้ได้มาจากรหัสขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standardization Organization: ISO) ขนาด 7 บิท ซึ่งสามารถสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้ถึง 128 รหัส (ตั้งแต่ 000 0000 ถึง 111 1111) โดยกำหนดให้ 32 รหัสแรกเป็น 000 0000 ถึง 001 1111 ทำหน้าที่เป็นสั่งควบคุม เช่น รหัส 000 1010 แทนการเลื่อนบรรทัด (Line Feed)ในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น และอีก 96 รหัสถัดไป (32-95) ใช้แทนอักษรและสัญลักษณ์พิเศษอื่นรหัส ASCII ใช้วิธีการกำหนดการแทนรหัสเป็นเลขฐานสิบ ทำให้ง่ายต่อการจำและใช้งาน
10.BIOSBIOS คือ Basic Input/Output Systemอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่เป็น ฮาร์ดแวร์ จะสามารถทำงานได้โดยต้องมี ซอฟท์แวร์ ประกอบด้วย สำหรับ BIOS (Basic Input/Out System) นี้จะเป็นที่เก็บ ซอฟท์แวร์ ขนาดเล็ก ๆ ไว้ในชิป ROM (เป็นแบบ EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory) เพื่อใช้สำหรับทำการบูทเครื่องคอมพิวเตอร์จากแผ่น floppy disks (FDD) หรือจาก hard disks (HDD) โดยที่ BIOS จะทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการ POST (Power-On Self Test) ก่อนที่จะเรียกใช้ ซอฟท์แวร์ ที่เป็น Operating System เช่น DOS หรือ Windows จาก FDD หรือ HDD เพื่อทำการเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานได้ต่อไป นอกจากนี้ BIOS ยังเป็นตัวกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะควบคุม การทำงานของ Keyboard, ควบคุมการทำงานของ Serial Port, Parallel Port, Video Card, Sound Card, HDD Controller และอื่น ๆ ในบางครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ๆ เมื่อมี อุปกรณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้ามาหาก BIOS ไม่สามารถรู้จักและใช้งานได้ จำเป็นต้องมีการแก้ไข โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ที่บรรจุใน BIOS ให้รู้จักกับอุปกรณ์ใหม่ ๆ นั้นด้วยที่เรียกกันว่า Flash BIOS นั่นเอง สำหรับปัจจุบันนี้ BIOS จะเก็บไว้ใน EPROM ซึ่งเป็นหน่วยความจำชนิดหนึ่ง ที่ปกติจะใช้สำหรับอ่านได้อย่างเดียว (ส่วนใหญ่จะเป็นไอซีตัวสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อยู่บนเมนบอร์ด) โดยที่เราสามารถทำการ ลบข้อมูลและโปรแกรมข้อมูล ลงไปใหม่ได้โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะสำหรับการ Flash BIOS นั้น ๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของ BIOS EPROM และเมนบอร์ดด้วยนะครับว่าสามารถ Flash ได้หรือเปล่าโดยวิธีการง่าย ๆ คือตรวจสอบจาก เวปไซต์ของผู้ผลิดเมนบอร์ดนั้น ๆ (โดยส่วนใหญ่แล้ว เมนบอร์ดสำหรับ Pentium ขึ้นไปส่วนใหญ่ จะทำการ Flash ได้แล้ว) โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีการตั้งค่า Configuration ที่แตกต่างออกไปได้ ซึ่งค่าเหล่านี้จะถูก BIOS เก็บไว้ในส่วนของ CMOS RAM ประมาณ 64 Bytes ซึ่ง CMOS นี้จะต้องมีการจ่ายไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจาก แบตเตอรี่ เพื่อให้ค่าที่ตั้งไว้ไม่ หายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในส่วนของ CMOS นี้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้พลังงาน น้อยมาก ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย ๆ เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องทำการตั้งค่าต่าง ๆ ใน BIOS ให้เหมาะสมเช่น ค่าความเร็วของการอ่านข้อมูลจาก Memory การตั้ง Enabled หรือ Disabled อุปกรณ์ต่าง ๆ, ความเร็วของ PCI BUS, ชนิดของ Floppy Disk หรือ Hard Disk ที่ใช้งาน, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น SCSI และอื่น ๆ อีกมากมายที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ BIOS ที่มีใช้งานอยู่ส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 บริษัทคือของ AMI BIOS (American Megatrends Inc) และ AWARD (ปัจจุบันรวมเข้ากับ Phoenix Technologies, Ltd. แล้ว) นอกจากนี้ก็จะมี BIOS ที่เป็นของแบนด์เนมต่าง ๆ เช่น COMPAQ หรือ IBM ซึ่งจะมีหน้าตา และวิธีการตั้งค่าแตกต่างออกไปด้วย สรุปว่า BIOS มีความสำคัญมากในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มี BIOS เราก็ไม่สามารถเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
11.RAMRAM ย่อมาจากคำว่า Random-Access Memory เป็นหน่วยความจำของระบบ มีหน้าที่รับข้อมูลเพื่อส่งไปให้ CPU ประมวลผลจะต้องมีไฟเข้า Module ของ RAM ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็น chip ที่เป็น IC ตัวเล็กๆ ถูก pack อยู่บนแผงวงจร หรือ Circuit Board เป็น module เทคโนโลยีของหน่วยความจำมีหลักการที่แตกแยกกันอย่างชัดเจน 2 เทคโนโลยี คือหน่วยความจำแบบ DDR หรือ Double Data Rate (DDR-SDRAM, DDR-SGRAM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยีของหน่วยความจำแบบ SDRAM และ SGRAM และอีกหนึ่งคือหน่วยความจำแบบ Rambus ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่มีแนวคิดบางส่วนต่างออกไปจากแบบอื่น
12.ROMROM: ROM เป็นคำย่อมาจาก “Read-Only Memory” ซึ่งหมายถึงหน่วยความจำที่ใช้อ่านได้อย่างเดียว เป็น memory chip ที่ทำหน้าที่เก็บแอปปลิเคชั่นและข้อมูลเป็นการถาวร และไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบ ซึ่งแอปปลิเคชั่นและข้อมูลจะถูกเขียนหรือ burned เข้าไปในชิป โดยบริษัทผู้ผลิต ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในชิปได้ ถึงได้เรียกว่าอ่านอย่างเดียว (read-only)ส่วนของ ROM นี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือ (handheld computing) เพราะว่าคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือเหล่านี้ส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องบรรจุโปรแกรมของระบบการปฏิบัติการ (OS: operating system) และแอปปลิเคชั่นบางอย่างไว้ใน ROM และจะถูกเรียกใช้ทันทีที่เปิดเครื่อง แต่ปัญหาของการอัพเกรดระบบในส่วนของ OS ที่อยู่บน ROM สำหรับผู้ใช้นั้นจะทำได้ยากในช่วงเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า PDA (Personal Digital Assistant) ในตระกูล Palm Pilots ได้แก่ Handspring, Visors และ Compaq’s Aero Palm-size PC จะมี OS อยู่บน ROM และไม่สามารถอัพเกรด ROM ได้ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิต PDA ส่วนใหญ่ ได้นำ “Flash Memory” ROM chips มาใช้แทน ROM เดิม โดยผู้คิดค้น flash ROM คือบริษัทToshiba ทั้งนี้ flash ROM จะเหมือนกับ ROM ทั่ว ๆ ไป คือข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน flash ROM จะไม่หายไปเมื่อปิดเครื่องหรือไม่มีกระแสไฟมาเลี้ยง แต่สามารถถูกเขียนซ้ำได้ ไม่ใช่ ROM ที่อ่านได้อย่างเดียวอีกต่อไปPalm เป็นผู้ผลิต PDA รายแรกที่นำ flash ROM มาใช้กับเครื่องปาล์มของตน โดยเริ่มใช้ครั้งแรกกับปาล์มรุ่น Palm III และใน 3 ปีถัดมา ทาง Compaq ก็ได้นำมาใช้กับพ็อคเก็ตพีซี iPAQ ของตนบ้าง จนกระทั่งปัจจุบัน PDA ส่วนใหญ่จะมีหน่วยความจำหลักเป็น flash ROM แต่ก็ยังมีการใช้ ROM แบบเดิมอยู่บ้างในบางรุ่น เนื่องจากราคาของ flash ROM ยังแพงกว่า ROM ธรรมดา
13.multitasking ระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถในการทำงานหลายงานพร้อมพกันได้ เรียกว่า การทำ มัลติทาส์กกิ่ง (multitasking) การกล่าวว่าทำงานหลายงานหรือหลายโปรแกรมพร้อมกันนั้น ไม่ได้หมายความว่าแต่ละโปรแกรมทำงานพร้อมกันไปตลอด แต่โปรแกรมเหล่านั้นจะผลัดกันใช้หน่วยประมวลผลกลาง เช่น โปรแกรมที่1 ใช้หน่วยประมวลผลกลางในขณะนี้โปรแกรมที่ 2 ทำงานพิมพ์ แต่ผู้ใช้เข้าใจว่าโปรแกรมของตนเองนั้นได้รับการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วมากระบบมัลติทาส์กกิ่ง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือcooperative multitasking จะเป็นระบบที่แต่ละโปรแกรมสามารถควบคุมซีพียูนานเท่าใดก็ได้จนกว่าจะเห็นสมควรปล่อยซีพียูให้โปรแกรมอื่นใช้งานบ้าง จึงเปลี่ยนให้โปรแกรมอื่นทำการควบคุมซีพียูต่อไป ระบบที่ทำงานแบบนี้จะมีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากโปแรแกรมบางโปรแกรมอาจไม่ยอมคืนซีพียูให้แก่ระบบ ทำให้ไม่สามารถทำงานอื่นไปพร้อม ๆ กันได้ preemtive multitasking ระบบปฏิบัติการจะควบคุมการทำงานของซีพียูโดยตรง และทำการแบ่งเวลา (time slices) ให้แต่บละโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยที่จะไม่มีโปรแกรมใดควบคุมซีพียูไว้แต่ผู้เดียว เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
14.Inkjetระบบ Inkjet เป็นเครื่องอัดขยายภาพที่ใช้ความร้อนทำให้หมึกเกิดแรงดันและพ่นออกมา (เปรียบเทียบได้กับการต้มน้ำ) เครื่อง Inkjet มีราคาถูก ทำให้เป็นที่นิยมกันมาก ใช้ในการพิมพ์เอกสาร พิมพ์ภาพ พิมพ์งานต่างๆ ได้มากมาย ข้อเสียของระบบ Inkjet คือ ความคมชัดและการไล่ระดับโทนสีไม่ดีนัก ราคาหมึกค่อนข้างแพง หัวพิมพ์ตันบ่อยกระดาษที่ใช้กับหมึก Inkjet โดยเฉพาะจะมีราคาสูง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง คุมสียาก และช้า เหมาะกับการอัดขยายภาพจำนวนน้อยๆ และต้องการความสะดวก สามารถพิมพ์เองได้ที่บ้านมากกว่าการพิมพ์ภาพจำนวนมากๆ หรือภาพที่ต้องการคุณภาพสูงมากๆเครื่อง Inkjet รุ่นใหม่ๆ จะมีระบบควบคุมสี ใช้หมึกประมาณ 6 สี มีความละเอียดสูงมาก สามารถพิมพ์ภาพคุณภาพสูงได้ แต่ต้องใช้กระดาษและหมึกเฉพาะ และต้นทุนต่อหน่วยสูง
15.Dot Metrixเป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก มีราคาถูก คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้งานได้ทั่วไป และที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดเนื่องรูปลักษณะตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาจะเป็นจุดเล็ก ๆ อยู่ในกรอบ เช่น ตัวอักษรที่มีความละเอียดในแนวทางสูงของตัวอักษร 24 จุด และความกว้างแต่ละตัวอักษร 12 จุด ขนาดแมทริกซ์ของตัวอักษรจะมีขนาด 24X12 จุด
16.Laser Printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย
17.search engineSearch Engine หมายถึง โปรแกรมบน อินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อนคำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่ม"ค้นหา"เท่านั้น แล้วรอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันทีเมื่อมีการใช้บริการของ Search Engine นั้น ผู้ใช้ไม่ได้ทำการค้นเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกโดยตรง เป็นเพียงการค้นหาข้อมูลจากฐาน ข้อมูลที่ผู้จัดทำ Search Engine นั้นๆ ได้ทำการ เก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ แต่เนื่องจากว่าไม่มีฐานข้อมูลของผู้จัดทำ Search Engine แห่งใดเลยที่สามารถรวบรวมเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลกได้ อีกทั้งแต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อใช้ Search Engine ต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่เหมือนกัน
18.web brownserเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่หลักๆ คือ นำเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ HTML มาแสดงผลเป็นเว็บเพจให้ผู้ใช้ดู ตัวอย่างของโปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ Opera, Netscape Navigator/Communicator, Microsoft Internet Explorer เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ

1.) ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์ การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกลำโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้รันซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆตัวพร้อมๆกันระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเอง เพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ ทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ง่ายขึ้น
2.) 1.ระบบปฏิบัติการ Unix เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้พร้อมกันได้หลายคน ( Multiuser ) และทำงานตอบ โต้ระหว่างระบบกับผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นระบบปฏิบัติการที่มีมาตราฐานของระบบเครื่อง ปัจจุบันมีการเอาระบบปฏิบัติการมาใช้แบ่งเป็น 2 ประเภท1. บริษัทที่ขอซื้อลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม ( source code) เพื่อที่จะนำไปดัดแปลงใช้กับเครื่องของตน2. กลุ่มบริษัทที่พัฒนา Unix เอง โดยอาศัยตัวโปรแกรมจาก AT&T เรียก Unix นี้ว่า look-alike
2.ระบบปฏิบัติการ DOS DOS ( Disk Operating System ) เป็นโปรแกรมที่ช่อยจัดการข้อมูล จัดการตามความต้องการ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ จอภาพ เครื่องอ่าน และการบันทึกของจานแม่เหล็กและอุปกรณ์อื่นๆ DOS เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ( PC : Personnel Computer ) ระบบปฏิบัติการ Dos จัดเป็นประเภทโปรแกรมระบบ ( Operating System ) ซึ่งจัดโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนดิสก์ นิยมมากที่สุด ใช้กับเครื่องคอÁพิวเตอร์เกือบทุกระดับ ( ตั้งแต่ Mainframe ถึง Micro ) แต่ที่นิยมมากที่สุดสำหรับเครื่อง PC มีชื่อว่า MS - DOS ซึ่งมักจะเรียก สั้น ๆ ว่า " DOS " โปรแกรม DOS เป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องรับรู้ก่อน เพื่อจัดระบบของตนเองให้พร้อมที่จะทำงานและหลัง จากนั้นถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมอื่นจึงเรียก โปรแกรมนั้นมาเริ่มต้นทำงานต่อไป ปัจจุบันเราใช้คำสั่ง DOS น้อยลง เนื่องจากมีโปรแกรม Window เข้ามาแทนที่ แต่อย่างไรโปรแกรม DOS ยังมีความสำคัญอยู่ เพราะโปรแกรมอีกหลายอย่างก็ยังต้องพึ่งพา DOS อยู่ดี เพราะโปรแกรมอีกหลายอย่าง ก็ยังต้องพึ่งพา DOS อยู่ดี จึงไม่สมควรละทิ้งความเข้าใจและวิธีใช้คำสั่งของเรื่อง DOS DOS ทำอะไรได้บ้าง
1. จัดการเกี่ยวกับเรื่องแฟ้มข้อมูล เช่น ขอดูรายละเอียด คัดลอก ลบ ตั้งหมวดหมู่ สำหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูล ( Directory )
2. มีคำสั่งสำรหับสร้างแฟ้มข้อมูลออกบางประเภท เช่น แบตไฟล์ เท็กไฟล์ เป็นต้น
3. สั่งพิมพ์แฟ้มข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ เช่น จอภาพ ได้ทันที
4. จัดการเรื่องพื้นฐานของเครื่อง เช่น ตั้งแต่เวลาและวันที่ สั่งการและประสานการทำงานระหว่างอุปกรณ์ที่ต้องพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. เรียกโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้เริ่มต้นการทำงานได้
3.) แบบดาว (star) เป็นหลักการส่งและรับข้อมูล เหมือนกับระบบโทรศัพท์ การควบคุมจะทำโดยสถานีศูนย์กลาง ทำหน้าที่เป็นตัวสวิตชิ่ง ข้อมูลทั้งหมดในระบบเครือข่าย จะต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง (Center Comtuper) เป็นการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร ที่มีลักษณะคล้ายกับรูปดาว (STAR) หลายแฉก โดยมีศูนย์กลางของดาว หรือฮับ เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครือข่าย ศูนย์กลาง จึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเส้นทางการสื่อสารทั้งหมด นอกจากนี้ศูนย์กลางยังทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลอีกด้วยการสื่อสารภายในเครือข่ายแบบ STAR จะเป็นแบบ 2 ทิศทาง โดยจะอนุญาตให้มีเพียงโหนดเดียวเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายได้ จึงไม่มีโอกาสที่หลายๆ โหนดจะส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายในเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูล เครือข่ายแบบ STAR เป็นโทโปโลยี อีกแบบหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ข้อดีของเครือข่ายแบบ STAR คือการติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาทำได้ง่าย หากมีโหนดใดเกิดความเสียหาย ก็สามารถตรวจสอบได้ง่าย และศูนย์กลางสามารถตัดโหนดนั้นออกจากการสื่อสาร ในเครือข่ายได้ข้อเสีย ของเครือข่ายแบบ STAR คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางมีราคาแพง และถ้าศูนย์กลางเกิดความเสียหายจะทำให้ทั้งระบบทำงาน ไม่ได้เลย นอกจากนี้เครือข่ายแบบ STAR ยังใช้สายสื่อสารมากกว่าแบบ BUS และ แบบ RING

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551

โดเมนเนมโดเมนเนมคืออะไร

ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนก็ได้โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไปอักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังค์) คั่นด้วย "." (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนม และหลายๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ไอพีแอดเดรสเดียวกันได้

ตัวอย่างตัว

อย่างต่อไปนี้ แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง ยูอาร์แอล (URL) โดเมนเนม และ ซับโดเมน ยูอาร์แอล: http://www.example.com/โดเมนเนม: example.comซับโดเมน : subdomain.example.comโดยทั่วไป ไอพีแอดเดรสกับชื่อเซิร์ฟเวอร์มักจะแปลงกลับไปมาได้ 1 ไอพีแอดเดรสมักหมายถึง 1 ชื่อเซิร์ฟเวอร์ แต่ปัจจุบัน ความสนใจในเรื่องเว็บ ทำให้จำนวนเว็บไซต์มีมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ โพรโทคอล HTTP จึงระบุว่าไคลเอนต์จะเป็นผู้บอกเซิร์ฟเวอร์ว่าชื่อใดที่ต้องการใช้ วิธีนี้ 1 เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ 1 ไอพีแอดเดรสจะใช้โดเมนเนมได้หลายชื่อยกตัวอย่าง เซิร์ฟเวอร์ที่มีไอพี 192.0.34.166 อาจจะใช้งานโดเมนเนมเหล่านี้ได้: example1.comexample2.netexample3.orgเมื่อมีคำร้องขอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อโฮสต์ก็จะถูกร้องขอเช่นกัน เพื่อส่งไปยังผู้ใช้การจดทะเบียน Domain แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการจดทะเบียน Domain ต่างประเทศการจดทะเบียน Domain ภายในประเทศการจดทะเบียน Domain ต่างประเทศ.COM ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย.NET ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย.ORG ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วยการจดทะเบียน Domain ภายในประเทศ.CO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป.OR.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน.AC.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน.GO.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย โดยปกติจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่.IN.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน.comย่อมาจาก commercial หมายถึง การค้า บริษัท องค์กร.netย่อมาจาก network หมายถึง เครือข่าย.orgย่อมาจาก organization หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไร.bizย่อมาจาก business หมายถึง องค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน คล้ายกับ .com.infoย่อมาจาก information หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ.usย่อมาจาก united states หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศนี้ด้วย.co.thย่อมาจาก commercial in Thailand หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย.ac.thย่อมาจาก academic in Thailand หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย.or.thย่อมาจาก organization in Thailand หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย.in.thย่อมาจาก individual in Thailand หมายถึง บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย.net.thย่อมาจาก network in Thailand หมายถึง หน่วยงาน/องค์กรทำธุรกิจด้านเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

วิธีจดโดเมนเนมด้วตัวเอง

วิธีจดโดเมนเนม

Step 1 : ระบุโดเมนเนมที่ต้องการ Register ลงในแบบฟอร์มเช่น yourcompany.com

Step 2 : ระบบจะแสดงข้อมูลโดเมนที่ต้องการว่า ยังว่างอยู่หรือไม่

Step 3 : เลือกโดเมนที่ต้องการและยังว่างอยู่ คลิกที่ปุ่ม Register Now!

Step 4 : สำหรับผู้ที่จดโดเมนกับ Netdesignhost เป็นครั้งแรก เลือก New User * ระบุ Username , Password ที่ต้องการใช้ในการแก้ไขโดเมน (เลือกได้เอง)

Step 5 : สำหรับผู้ที่เคยจดโดเมนกับ Netdesignhost เลือก Existing User * ระบุ Username , Password และ Domain Name ที่เคยจดไว้

Step 6 : ระบุข้อมูลต่างๆสำหรับการจดโดเมน Owner,Admin,Billing ContactFinal Step : ตรวจสอบข้อมูล คลิกที่ Confirm Register ข้อมูลการชำระเงินจะแสดงขึ้นมาวิธีชำระค่าบริการชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM ได้) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชื่อบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด" (Netdesign Host Co.,Ltd) บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 253-1-33081-0 * หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา Fax สลิป Pay-in มาที่ 02-642-1100 พร้อมระบุโดเมนเนม,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับชำระเงินสด ด้วยตนเอง ที่ NetDesign ได้ทั้ง 7 สาขาสั่งจ่ายเช็คในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ โอสต์ จำกัด"

หลักที่ใช้ในการจดโดเมนเนม

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ

โดเมนเนมความยาวของชื่อ ตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษรสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain nameห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain nameต่อไปก็เป็น

คำถาม

1.โดเมนเนมความยาวของชื่อตั้งได้ไม่เกินกี่อักษร

ก.43 ข.55 ค. 67 ง.87

เฉลย ข. 67

2.การจดทะเบียนDomain แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

ก.1ประเภท ข.2ประเภท ค.3ประเภท ง.4ประเภท

เฉลย ข....2ประเภท ได้แก่ โดเมนต่างประเทศ และ ภายในประเทศ

3. การจดทะเบียนโดเมนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3ประเภท

เฉลย ข. 2ประเภท
4.หากเราจะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราโดยเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหนึ่ง เราจะใช้โดเมนเนมอะไร

ก. .or.th ข. .co.th ค. .ac.th ง. .com

เฉลย ค. ac.th

5. .us เป็นโนเมนเนมของประเทศอะไร

ก. สหรัฐอเมริกา ข. รัสเซีย ค. สเปน ง. อังกฤษ

เฉลย..ก.สหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ในอนาคต วันที่17 พฤศจิกายน 2561

ในวันนั้น คงเป็นคนรวยที่สุดในจังหวัด เป็นคนที่มีชื่อเสียง การงานดี
มีค่ายมวยหญิงเป็นของตัวเอง และมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
อยากให้วันนั้นมาถึงจัง คงจะมีความสุขมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สวย เจ็บ


ประวัติมวยหญิง

-- ประวัติมวยหญิง --ความเป็นมา..มวยหญิง
เป็นที่รับราบกันว่า “มวย”คือกีฬาการต่อสู้ของลูกผู้ชายอกสามศอก เพราะเป็นเกมที่ต้องอาศัยพละกำลังความแข็งแกร่งของร่างกาย และ เทคนิคการใช้นวอาวุธเข้าห้ำหั่นกัน แต่เมื่อโลกวิวัฒนาการด้านต่างๆขึ้นรวมทั้งสิทธิมนุษยชนที่เปิดกว้างให้การยอมรับกันต่อมาว่าหญิงเทียบเท่ากับชาย จนกระทั่งมีความพยายามที่จะผลักดันให้ผู้หญิงหันมาชกมวยทั้งในรูปแบบมวยไทยและมวยสากล โดยเฉพาะเมืองไทยซึ่งมี”มวย”เป็นพื้นฐานที่ควบคู่กับวิถีชีวิตของเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลระยะเวลาหลายสิบปีกับความเพียรพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้หญิงไทยเข้ามามีส่วนร่วม และเพิ่งจะการจัดการแข่งขันกันถี่ขึ้นในเวทีภูธร ปริมณฑลและเมืองกรุง กระทั่งขยับขยายในระดับนานาชาติเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว”มวยหญิง”จะได้รับความนิยมหรือก้าวไปได้สวยบนสังเวียนระดับโลกมากน้อยเพียงไรจึงกลายเป็นหัวข้อที่ต้องวิเคราะห์ถึงอนาคตความเป็นไปได้และใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เว็บไซด์ มวยหญิง ขอนำเสนอพัฒนาการของ”มวยหญิง”
ทำไมจึงต้องมี “มวยหญิง”บนสังเวียนการต่อสู้ ส่วนใหญ่แล้วเกมกีฬาที่มีผู้ชายเป็นผู้เล่นหรือรวมแข่งขันภายใต้กฎกติกาสากลของแต่ละประเภทนั้น สามารถดึงดูดคนดูได้ทุกเพศทุกวัย เพราะแต่ละเกมล้วนมีเสน่ห์ความตื่นเต้นเร้าใจน่าติดตามอยู่ในตัวของมันเองขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะหลงใหลคลั่งไคล้กีฬาชนิดไหนมากกว่ากัน แต่กีฬา”มวย”มักมีข้อจำกัดเนื่องจากแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเกมการต่อสู้สำหรับลูกผู้ชายที่อาศัยพละกำลังและเชิงชั้นเข้าพิสูจน์ผลแพ้ชนะกันแบบตัวต่อตัวก่อนจะเปิดทางให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในเกมดังที่เกริ่นไว้ข้างต้นอย่างไรก็ตามจำนวนคนดูเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ก็เป็นผู้ชายทั้งสิ้น ฉะนั้นในต่างประเทศจึงมีความพยายามที่จะสร้างจุดสนใจให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นแฟนขาประจำติดตามการแข่งขันเพื่อเพิ่มเม็ดเงินจากอัตราค่าผ่านประตูมากขึ้น เพราะปัจจุบันแทบไม่มีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเลย ดังนั้น “ไลล่า อาลี”บุตรสาว “มูฮัมหมัด อาลี”อดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกัน เลยถูกนำมาสร้างชื่อเป็น “จุดขาย”บนสังเวียนเลือดเจริญรอยตามพ่อจนกระทั่งโด่งดังกลายเป็นซูเปอร์สตาร์มวยหญิงหมายเลข 1 ครองแชมป์สภามวยโลกในปัจจุบันสามารถเรียกคนดูเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีมวยหญิงระดับแชมป์โลกอีกหลายราย แต่ก็ไม่ดังเปรี๊ยงปร๊างเทียบเท่ากับ”ไลล่า”เจ้าของฉายา”ราชินีดำ” ในทางกลับกันถ้าไม่ใช่ทายาท”สิงห์จอมโว”เธอจะประสบความสำเร็จถึงขั้นดังกระฉ่อนโลกหรือไม่ยังสงสัย.!?
“มวยหญิงไทย”กับกำแพงจารีตประเพณี เมืองไทยจะได้ชื่อว่าเป็น “เมืองมวย” แต่ไม่ใช่เวทีสำหรับผู้หญิง ทั้งที่ในความเป็นจริงนับตั้งแต่อดีตหญิงไทยออกศึกสงครามรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายสามารถสร้างวีรกรรมมากมายจนบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยให้อนุชนรุ่นหลังได้รึกลึกนึกถึงความเก่งกล้าเยี่ยงชายชาตรีไม่ว่าจะเป็น พระศรีสุริโยทัย ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร ท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” เป็นต้นแม้ว่าปัจจุบันหญิงไทยจะแสดงศักยภาพเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทุกๆด้านทัดเทียมผู้ชายไม่ใช่ช้างเท่าหลังเหมือนอดีตให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วทุกวงการแล้วก็ตาม แต่กับการหันมาขึ้นสังเวียนชกมวยกลับถูกแบ่งแยกขึ้นชกเวทีเดียวกันไม่ได้ เนื่องจาก”มวยไทย”เป็นศาสตร์และศิลปะการต่อสู้ที่ยึดมั่นอยู่กับความเชื่อก่อนขึ้นเวทีต้องกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มภัย และบริกรรมคาถาให้แคล้วคลาดเพื่อเป็นสิริมงคล และยังไหว้ครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้ประสบชัยชนะ จึงห้ามผู้หญิงขึ้นไปชกร่วมเวทีเดียวกันเกรงว่ามนตราจะเสื่อมอะไรเทือกนั้น ซึ่งถือเป็นจารีตประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานด้วยเหตุที่มีข้อจำกัด”มวยหญิง”ที่จัดกันในเมืองไทยจำเป็นต้องแยกไปชกอีกเวที แต่ก็ใช่ว่าจะเกิดความฉุกละหุกจนขาดรสชาติในการนั่งชมมากนัก ซึ่งแตกต่างกับสังเวียนต่างประเทศที่ขึ้นชกเวทีเดียวกันได้ทำให้การดำเนินการสะดวกสบายตรึงคนดูให้ติดตามชมเกมอย่างต่อเนื่อง“มวยไทยหญิง”เริ่มแข่งขันจากเวทีต่างจังหวัดตามงานวัดหรืองานบุญประเพณีเมื่อหลายปีก่อน โดย “เจ๊เบญจมาศ ชุณหเสวี” หัวหน้าคณะ “อมรรัตน์”ริเริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันมวยไทยหญิง พอมีชื่อเสียงก็จัดแจงส่งไปโชว์ลีลาที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะเดิมทีชาวอาทิตย์อุทัยเป็นแฟนมวยไทยชายเหนียวแน่นมานานเนถึงขนาดส่งนักมวยซามูไรมาชกเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานราชดำเนิน เมื่อมีมวยไทยหญิงไปชกกันเองเพื่อโชว์ศิลปะการต่อสู้หรือเจอกับสาวอะโนเนะ-ญี่ปุ่นก็ยิ่งเป็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจแต่ตอนหลังกลับมีข่าวในแง่ลบในทำนองว่าการส่งนักมวยไทยหญิงไปชกญี่ปุ่นเป็นเพียงฉากบังหน้า ส่วนเบื้องลึกแล้วเป็นการทำธุรกิจค้ากามหรือ”ขายเนื้อสด”ทำให้ฝ่ายดำเนินการปลุกปั้นมวยไทยหญิงต้องเลิกราไปในที่สุด
เรื่องราวของมวยไทยหญิง”เว้นวรรค”ไประยะหนึ่ง จวบจนปี 2524 ก็มีการฟื้นฟูจัดการแข่งขันมวยไทยหญิงขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นนัดใหญ่เป็นการยกทีมระหว่างสาวไทยกับสาวยุ่น โดยศึกครั้งนั้น “ปิ่น”มันฑนา (ณัฐนันท์) ฉวีวงษ์ บุตรสาว”บาร์โบส ฉวีวงษ์”นักมวยไทยชื่อดังในอดีต ซึ่งปัจจุบัน”ปิ่น”ณัฐนันท์ เป็นผู้จัดละครของไทยทีวีสีช่อง 3 และ”วรรณิภา แสงสว่าง”นักกรีฑาทีมชาติร่วมชกคว้าชัยเหนือสาวแดนซากุระสร้างความฮือฮาได้พอสมควร หลังจากนั้นข่าวคราวเกี่ยวกับมวยไทยหญิงก็สร่างซาไปนานร่วมสิบปีจนกระทั่งมวยไทยหญิงกลับมามีสีสันอีกครั้งในราวปี 2530 ต้นๆ เมื่อ”จงรักษ์ ศักดิ์โนนหัน”สาวห้าวจากเมืองเหนือชกชนะจนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วประเทศ และมีคิวบินไปเพื่อแสดงความฉกาจฉกรรจ์ในเชิงมวยไทยที่สหรัฐอเมริกา แต่น่าเสียดายที่เธอชวดขึ้นชกตามโปรแกรมเพราะถูกตรวจพบว่ามีเพศชาย-หญิงในร่างเดียวกัน พร้อมๆกับความสนใจของผู้คนที่เริ่มลดลงอีกประมาณ 10 ปีต่อมาในช่วงปี 2541-2542 “อำนวย เกษบำรุง”ประธานโรงเรียนสอนมวยไทย-รังสิต นายสนามมวยเวทีรังสิต ร่วมมือกับ”พ.ต.อ.เสวก ปิ่นสินชัย (ยศขณะนั้น)”นำมวยไทยหญิงบรรจุชกร่วมรายการ”ศึกอัศวินดำ”ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.นัดละคู่ ทำให้มวยไทยหญิงถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยืนหยัดอยู่ได้แค่ปีเศษเท่านั้นก็ต้องเลิกราเพราะศึกอัศวินดำย้ายวิกไปถ่ายทอดสดที่เวทีอื่น ประกอบกับ”อำนวย-มวยหญิง”นายสนามรูปหล่อแห่งทุ่งรังสิตอดีตนักมวยเก่าโดน 4 นักมวยหญิงในสังกัด สอยดาว ส.แจ่มใส,เจด้า ลูกเสริมศรีวรรณ,น้องกุ้ง หนองพวายิม และ ฟ้าสะท้าน ม.เมืองชุมแพ ซึ่งหนีออกจากค่ายแล้วไปแจ้งความให้ดำเนินคดีในข้อหา”กระทำอนาจาร” ซึ่งเรื่องนี้นายสนามมวยรังสิตออกโรงปฏิเสธข้อกล้าวหาเพราะมี”มือที่สาม”เข้ามายุยงใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจนถึงขั้นต้องต่อสู้กันทางกฎหมาย